PRIVACYVERKLARING STICHTING LEEFBAARHEIDSGROEP BERGHAREN


Stichting Leefbaarheidsgroep Bergharen (LBG) is een stichting met als doel om de leefbaarheid van de bevolkingsgemeenschap van het kerkdorp Bergharen op sociaal, cultureel en maatschappelijk vlak in de breedste zin van het woord te bevorderen. Down The Rabbit Hole (DTRH) vrijwilligers is een project van Stichting Leefbaarheidsgroep Bergharen waarbij mensen met een binding met dorp Bergharen gelegenheid krijgen om bij te dragen aan het festival. Naast het versterken van de sociale cohesie, draagt deze inzet bij aan de lokale identiteit van het festival. Voor de inzet van de vrijwilligers ontvangt de Leefbaarheidsgroep Bergharen een gift, die zij vervolgens weer onderverdelen naar de lokale verenigingen in het dorp. Individuele vrijwilligers kunnen aangeven namens welke lokale stichting/vereniging zij hun bijdrage willen leveren. Het project draagt daarmee ook in economische zin bij aan de verstrekking van het lokale verenigingsleven. Giften worden dus niet verstrekt aan individuen.

De Leefbaarheidsgroep Bergharen heeft voor dit project een overeenkomst met Mojo Concerts B.V. (Mojo).

De Event Farm is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering en planning in opdracht van Mojo. De Event Farm onderhoudt namens Mojo de contacten met de leefbaarheidsgroep over de planning en de werkzaamheden.

Om uitvoering te kunnen geven aan dit project heeft Stichting LBG de website www.downtherabbitholevrijwilligers.nl in beheer.

Vrijwilligers kunnen gebruik maken van deze website, door zich in te schrijven als vrijwilliger voor DTRH. Hiertoe stellen zij (persoons)gegevens ter beschikking aan LBG en aan de Event Farm als beheerder van het registratie- en planningsysteem.

PERSOONSGEGEVENS DIE LBG EN DE EVENT FARM VERWERKEN

LBG Bergharen en de Event Farm achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De gegevens van de vrijwilligers worden door LBG Bergharen en de Event Farm zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij verwerking houdt LBG Bergharen en de Event Farm zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) stelt. LBG Bergharen en de Event Farm is in de zin van de Avg verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam conform identiteitsbewijs
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Noodnummer van familie of vrienden
 • Vegetariër ja of nee
 • Bezit van rijbewijs
 • Lid van specifieke vereniging

HOE LANG LBG EN DE EVENT FARM PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

LBG Bergharen en de Event Farm bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van je emailadres van twee jaar, mits anders aangegeven, zodat we je ook voor het volgende jaar kunnen laten weten dat we weer opzoek zijn naar vrijwilliger voor DTRH. Je overige persoonsgegevens worden één jaar bewaard.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

LBG Bergharen en de Event Farm verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen je gegevens delen met de Event Farm voor de uitvoering van het project, de organisatie van DTRH; Mojo Concert B.V., de Stichting Verkeersregelaars Nederland en de gemeente Beuningen, die jou in dienst neemt als verkeersregelaar. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LBG Bergharen en de Event Farm blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

HOE LBG EN DE EVENT FARM PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

LBG Bergharen en de Event Farm neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@downtherabbitholevrijwilligers.nl. LBG Bergharen en de Event Farm heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen::

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • De persoonsgegevens worden opgeslagen in een versleutelde database op de server. Dit betekent dat niemand de gegevens uit de database kan lezen, en je overige gegevens niet te herleiden zijn naar jouw persoon. Alle overige bestanden waarin persoonsgegevens staan zijn voorzien van een wachtwoord.
 • De verwerking en inzage van je persoonsgegevens wordt alleen uitgevoerd door de Bestuursleden van LBG Bergharen. Zij kunnen alleen bij jouw gegevens via een omgeving waarvoor ze moeten inloggen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

LBG Bergharen en de Event Farm gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LBG Bergharen en de Event Farm en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@downtherabbitholevrijwilligers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

LBG Bergharen en de Event Farm willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap